Tìm kiếm nâng cao

PLC GLOFA G6I-A11A

Tall Glow

PLC GLOFA G6I-A11A

AC 110V Module
Mã số: G6I-A11A

Đơn vị tính:

Tính năng  AC 110V Module  G6I-A11A:

Input point : 8 points

Rated input : AC 100~120V

 Response Off→On : < 15ms

time On→Off : < 25ms

Common : 8 points/1COM

Operating indicator : LED

Current consumption (DC 5V) : 35mA

http://hungthinhelctric.com/san-pham/plc/plc-glofa/plc-glofa-g6i-a11a.html